top of page

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരേ സൈറ്റിൽ TNSTC | SETC | (  Mtc | പട്ടണം | ജില്ല പ്രൈവറ്റ്) റഗ ബസുകളുടെ കാല പട്ടികയും തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ബസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വിവരങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ... എന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ Tamilvandi.com എന്നാലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം സർക്കാർ ബസുകളിലെ യാത്രക്കാരെ  എളുപ്പമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വെയ്ക്കണം സർക്കാർ ബസ് യാത്ര ഊക്കുന്നതിന്  അഭിമാനപ്പെടുത്തും വിധത്തിൽ ഓർ  ഇന്റർനെറ്റ് തലം ഉണ്ടാക്കണം  അതാണ്...  

                                (എന്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ്  ഉള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ  Tnstc | SETC | (Mtc | ടൗൺ | ജില്ലാ സ്വകാര്യ) ബസ് ടൈപ്പ് ഷെഡ്യൂളും മേജറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും

                                തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഉടനീളമുള്ള ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, അതേ സൈറ്റിൽ,   സർക്കാർ ബസ് സർവീസിനെക്കുറിച്ച് ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവും അഭിമാനകരവുമായ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം.

                                സർക്കാർ ബസ് യാത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്റർനെറ്റിൽ ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ സർക്കാർ ബസ് സർവീസ് നടത്താനും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.)

കുറിച്ച്
Website Mockup

Tamilvandi.com ഇത് ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് സേവനം, ഇതിൽ തമിഴ്‌നാട് ബസ്നിലയത്തിന്റെ ബസ് സമയങ്ങൾ, പേരുന്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ, കാല പട്ടിക  ബസ് നിലയത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബസ് സ്റ്റേഷന് സജ്ജീകരണം,സ്വഭാവം, രൂപപ്പെട്ട വർഷം, സേവനങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.മറ്റും ഇവിടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ , സമയവിവരങ്ങൾ , മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്തിനും ഏതിനും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭരണത്തിനും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇവയെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ വ്യുഗത്തിൽ പറഞ്ഞവ, കൂടാതെ ഞാൻ കേരളത്തിലുടനീളം പോയി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Tamilvandi.com രൂപീകരണവും ചരിത്രവും 
വെബ്സൈറ്റ്
 • പിന്നാലിൽ, ഓർ 15 ബസ് നിലയത്തിന്റെ  വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചപ്പോൾ  2017 അവസാനം ആദ്യം ആദ്യം ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു 

 • പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പയുന്നു. 

 • കാരണം,ഇതനിയുടെ ഫലമായി മതിയായ പണം ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ആ ഇന്റർനെറ്റ് തലം രൂപകൽപ്പന നിപുണരെ സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 • പിന്നെ ഈ നാണേ എനിക്ക് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് കരുതി അതിനെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം
 • 95% ഇന്റർനെറ്റ് തലം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം നിറവടയായിരുന്നു, കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചതിനാൽ കോളേജ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

 • ഭഗവാൻ അരുളാൽ, എന്റെ കോളേജ് 2020 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു കലാപരിപാടി നടക്കുന്നത് അന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്,

 • പിന്നെ എന്റെ കോളേജ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്നേഹം  സഹായത്തോടെ അന്നത്തെ കലാപരിപാടിയിൽ 500-ലധികം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Tamilvandi.com പേരിന്റെ കാരണം 
 • ഇന്റർനെറ്റ്‌തലത്തെ പൂർണ്ണമായി സൃഷ്‌ടിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു, അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ ഡൊമെയ്‌ൻ (ഡൊമെയ്‌ൻ) അതായത് എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പേര് വെക്കണം, അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വിലാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും  വേണം , എളുപ്പമാകണം , പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ് വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തമിഴ് കലർന്ന പദമുണ്ടാകണം എന്ന് ഉറച്ചു നിന്നു,

 • അവസാനം എന്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന നേരം തമിഴ്വണ്ടി.കാം- Tamilvandi.com എന്ന പേരു രൂപപ്പെട്ടത് അതിനാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ കരുതിയ പേര് 1.Nambhabus.com 2.Routeuvandi 3.tamilagavandi.com എന്നാണതിന്റെ അവസാനം ഇപ്പേരുകൾക്കാണുന്നത്  വർഷം വരി  നിധി എന്നോട് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തകാരണത്താൽ.Tamilvandi.com പേര്  ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത്.

രൂപാനവിതം
 • കഴിഞ്ഞ 2017ആം വർഷം ആദ്യം ആദ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതേ വർഷം സൃഷ്ടിച്ചു അതിന്റെ പേര് Tntimings എന്ന പേര് ചേർത്തു ഇതാണ്  എന്റെ ആദ്യ തലം ആയ ശേഷം അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം  ആകാൻ കാരണം എന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ശരിയായി വരില്ല, കൂടാതെ വെബ്‌സൈറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല  കലക്കല്ലൂരി പഠിച്ചാൽ സമ്പൂർണ്ണ വെബ്സൈറ്റ്  സൃഷ്ടിക്കത്തിൽ അനുഭവമില്ല അതിനായി  ആകയാൽ മൂന്ന് മാസം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അവസാനം  tamilvandi.com രൂപീകരണം. 

സൃഷ്ടിക്കം 
 • ഇതിനെ തുടർന്ന് 2017 ആം വർഷം ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും നേരിട്ട് പോയി ബസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ (തലം എൻ - Rt No, വാഹനം എൻ ) , ബസുകളുടെ  കാല പട്ടിക , ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഫോൺ എൻ പോലുള്ളവ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇന്ന് ശേഖരിച്ചു വരുന്നു.

തുടക്കം
 • ഞാൻ ചെറുവയതു ആദ്യം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ പേരുന്തിന് തീവ്ര രസികൻ  അതിനാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കാർ ബസുകളിൽ കേരളത്തിലുടനീളം ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 

 • അതേ പോലെ മൂന്നരയ് (3+) വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എന്റെ യാത്രയുടെ നേരം  എനിക്ക് ഉണ്ടായ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേരുന്തിന്റെ കാല പട്ടിക അറിയാത്ത കാരണത്താൽ അന്നത്തെ യാത്ര തുടരാനായില്ല  അന്നെനിക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ എവരും യാത്രയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെന്നു കാരണം  എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പടി   ഞാൻ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയിൽ എല്ലാവിധ പേരുന്തിന്റെ വിവരണം കൂടാതെ  കാല പട്ടിക അടച്ചു ജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ കൈപ്പേസി,കണിനിയിൽ യാത്ര മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം യാത്ര നടത്തണം  എണ്ണപ്പെട്ടു

 • മറ്റുമോർ  ആഗ്രഹം കേരള ബസുകളെ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം  തമിഴ്നാട്, അന്ധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചുറ്റി തമിഴ്  ഗതാഗതം വഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ ഊക്കവിതക്കും  ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു.

എടുത്ത വർഷം
 • ​ആക ഇത്തളം ഫലം നേടുക  ഏകദേശം  മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തതാണ് കാരണം ആദ്യം ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായില്ല, വെബ്സൈറ്റ് രൂപകൽപ്പനയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ  , പിന്നെ കോളേജ് കോഴ്സ് ഓർ പേജും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്രയും കൈവിട്ടുവിടുമെന്ന് കരുതിയാലും.

 • പലതിനും പിൻ,  ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായി എന്തിന് ഇന്ന് ഈ Tamilvandi.com രൂപീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നവീകരിക്കുന്നു. 

2017

20+ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു...

2018

ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക

2020

Tamilvandi.com എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

2017

ബസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി

2017-അവസാനം

Tntimings എന്ന പേരിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുക, 2020-ൽ ഉപേക്ഷിച്ചു!!!!!

2018-അവസാനം

വിജയകരമായി സന്ദർശിച്ച് 100+ ശേഖരിച്ചു

2020 - ഫെബ്രുവരി

ശ്രദ്ധേയമായി ലോച്ച്.

എന്നെ കുറിച്ച് - എന്നെ കുറിച്ച്
AirBrush_20210217135938.jpg

വണക്കം സുഹൃത്തുക്കളേ, ഞാൻ അരുണാചലം, ബി.കോം

സ്ഥാപകൻ / ഡിസൈനർ / വികസിപ്പിച്ചത് / പരിപാലനം - Tamilvandi.com

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സർക്കാർ ഗതാഗതവകുപ്പ് ബസ്സുകളും ബസ് സ്റ്റേഷനുകളും കുറിച്ച് ഒറ്റ വെബ്‌സൈറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി ഞാൻ എന്ന പെരുമയോടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

*31.03.2020 വരെ

Tamilvandi.com-  കണക്കുകൾ

17936366200386675.jpg

ആകെ ബസ് സമയം   ശേഖരിച്ചു

ഉടൻ....

Image by Riccardo Pierri

മൊത്തം ബസ് സ്റ്റാൻഡ്
സന്ദർശിച്ചു

ഉടൻ....

Image by Milad B. Fakurian

മൊത്തം ബസ് ഫോട്ടോകൾ  ശേഖരിച്ചു

ഉടൻ....

സന്ദർശിച്ച ബസ്സ്റ്റാൻഡുകളുടെ ഭൂപടം
ഞാൻ പോയ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ 

2017 മുതൽ 2021 മാർച്ച് വരെ.

ആകെ - 275
എന്നെ ബന്ധപ്പെടണം
നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ സമർപ്പിക്കുക

സമർപ്പിച്ചതിന് നന്ദി, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടും!

തങ്ങളുടെ വരവിനു നന്ദി ............

bottom of page